یادداشت

عصرایران ؛ جلیل بیات*  با عقب نشینی اوباما، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح قانونی شدن نظارت بر توافق احتمالی هسته ای ایران و گروه ۱+۵ را تصویب کرد. بر اساس این طرح دولت آمریکا موظف خواهد بود متن توافق احتمالی را طی ۵ روز پس از رسیدن به توافق، تسلیم کنگره کند. در واکنش […]

اگر قرار بر ذکر مصیبت باشد روس ها در دویست سال اخیر و به ویژه در سال ۱۳۲۰ (۷۴ سال قبل) وقیح ترین و قبیح ترین جنایت ها را در حق مردم ایران، از کرانه های ارس گرفته تا قلب تهران مرتکب شدند؛ قحطی نان در ۱۳۲۰ در تهران نتیجه مصادره سهمیه آرد و گندم نانوایی ها و مردم توسط “سالدات های روس” بوده است.