اگر دولت کاری جز برجام یا طرح تحول سلامت نکرده بود، برای دستاورد سه ساله کافی بود.

با تحقیقات انجام شده ۲۰ درصد از معتادین دارای شغل هستند بنابراین نمی توان بیکاری را عامل اصلی اعتیاد دانست.

اختصاصی صدای میبد:

تکیه مجدد آتشی بر کرسی ریاست

صبح امروز انتخابات هیت رِئیسه شورای اسلامی شهر میبد برگزار شد