مهندس سیدعلی محمد میرحسینی نماینده صنف کارگری در دوره چهارم شورای اسلامی و کاندیدای این قشرزحمتکش در دوره پنجم شورا اسلامی شهر میبد.