نمایش عروسکی «خیمه شب بازی در آب» به عنوان مهمترین نمایش عروسکی ویتنام با بیش از ‌هزار سال قدمت در آستانه ثبت جهانی در یزد اجرا می‌شود.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی استان یزد با اشاره به خسارات ناشي از خشکسالی، سرمازدگی و طغیان آفت پروانه چوب‌خوار گردو به باغات گردوي استان، کاهش برداشت محصول گردو در استان را براي امسال پيش‌بيني كرد.

مدير تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد:

تعاوني هاي روستايي، نقش بسزايي در برقراري عدالت اجتماعي دارند

مدير تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان در جلسه ارزيابي تعاوني هاي برتر ميبد گفت: تعاوني هاي روستايي نقش بسزايي در برقراري عدالت اجتماعي داردند.