با همكاري كاشي ارچين، اداره كار و بهزيستي ميبد برگزار شد:

همايش مهارتهاي زندگي و آسيب هاي اجتماعي ويژه كارگران و تعاونگران ميبد

به همت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري بهزيستي و شركت كاشي ارچين ميبد، همايش يك روزه مهارت هاي زندگي و آسيب هاي اجتماعي ويژه كارگران و تعاونگران ميبد برگزار شد.

امروز در ايران، روز خبرنگار نام‌گذاري شده است. در عصر اطلاعات «صنعت خبر» قلمرو بزرگ کسب‌وکارهاي پيچيده و خبره روزگار ماست. در اين صنعت واحد‌هاي کسب‌وکار متفاوتي ديده مي‌شود که گاه با به‌هم‌پيوستن اين واحد‌هاي استراتژيک کسب‌وکار، غول‌هاي صنعت خبر ظاهر مي‌شوند. بازيگران اصلي صنعت خبر را آژانس‌هاي خبري يا خبرگزاري‌ها تشکيل مي‌دهند؛ مانند خبرگزاري […]