رییس جمهور گفت: مردم کردستان عراق به عنوان همسایگان خوب و برادران عزیز ما هستند اما تصمیمات اشتباهی که بعضی از سران این اقلیم اتخاذ کردند باید جبران شود.

واحدهای فیزیوتراپی و پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستان میبد حائزحداکثر امتیاز نسبت به بیمارستانهای دیگر استان شده و مورد تشویق قرار گرفتند