عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد با دستور فرماندار معلق شد

تعلیق رأی مردم

واقعیت این است که دیوان عدالت اداری با این حکم خود را در مقابل رأی مستقیم مردم شهر یزد قرار داده است. این عضو شورا یک دوره چهارساله نماینده مردم شهر یزد بوده و مردم این شهر هم از او راضی بوده‌اند

از دیروز که این کامنت را در یکی از شبکه های مجازی خوانده ام لبم را می گزم. شُکر و شکایتی توامان و واکنشی نسبت به راهیابی «گلریز قهرمان» دختر جوان ایرانی به پارلمان نیوزیلند.