محمود اسدزاده سکان هدایت شهرداری میبد را به دست گرفت.