رئيس اداره تشكيل تعاوني ها در سومين جلسه روستا تعاون ميبد گفت:

طرح روستا تعاون، يكي از راه هاي توسعه همه جانبه روستاهاست

اجراي طرح روستا تعاون نه تنها موجب توسعه و توانمندسازي تعاوني هاي روستايي و اقتصاد روستايان مي شود بلكه يكي از راه هاي توسعه همه جانبه روستاها، نيز به شمار مي رود.