به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

غرس ۴۰ هزار درخت در روز درخت كاري

در شهر صنعتی مثل میبد، راهی جز درختکاری و ایجاد فضای سبز در راستای سلامت مردم میسر نیست.