باید صدای خود را در اجرای طرحهای بزرگ به صورت منطقی به مسئولان کشوری برسانیم .