مطبوعات زير بار فشار كمبود و افزايش قيمت كاغذ كمر خم كرده‌اند:

احتكار١٧٠ هزار تن كاغذ

سرنوشت ٢٦٠ ميليون دلار ارز واردات كاغذ در هاله‌اي از ابهام

سودجويان مقادير قابل توجهي‌كاغذ روزنامه را درگاوداري‌ها و سوله‌ها انبار كرده‌اند