جمعي از دانشجويان رشته “تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه يزد” از ۳ شركت تعاوني شهرستان ميبد بازديد كردند.

نامه شما موجب وهن روحانیت و حوزه علمیه شد.