نشست علمی «شب رشید الدین میبدی» با سخنرانی سید عبدالعظم پویا، سیدمحمد حسینی، علی دهباشی و بهرام پروین گنابادی در دانشگاه میبد برگزار شد.