اولین دانشجو دکتری رشته علوم و معارف نهج البلاغه از رساله دکتری خود در دانشگاه میبد دفاع کرد.