زنگ آغاز هفته بهزیستی، به مناسبت سی ونهمین سال تاسیس این سازمان، به طور نمادین در یکی از مهدهای کودک میبد با حضور مسئولین شهرستان به صدا درآمد.