در سراسر کتاب بزرگ کشف الاسرار، صدها بیت و ۸۵ رباعی صوفیانه به چشم می‌خورد که میبدی نام سرایندۀ هیچ کدام از آن ها را ننوشته است…