شماره هشتم ماهنامه سیاسی- اجتماعی عصر میبد به چاپ رسید.