بانوان کارگر فارس مقام نخست مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کارگر کشور را کسب نمودند..