از این رو این القاب نمی تواند در حدّ تعارف و یا ستایش نویسندگان و نسخه نویسان باشد، بلکه نشان دهندۀ جایگاه علمی اوست.