ما به‌طور معمول از كلمه بحران زياد استفاده مي‌كنيم هر جا هر مشكلي ديديم كه اندكي وسيع‌تر از انتظار بود، آن را بحران مي‌ناميم. ولي واقعيت اين است كه منظور از بحران فراتر از اين مشكلات عادي است. واژه بحران در اصل از علوم پزشكي به علوم اجتماعي و اقتصادي آمده است و به وضعيتي […]

اينها مي‌خواهند دين ما را از ما بگيرند و به ما صدمه بزنند. كاري كه دارند انجام مي‌دهند، هيچ معنايي ندارد. ضمنا اين چه بيماري است كه شما اينقدر گنده‌اش كرديد؟ مگر درمانش كاري دارد؟ من اعلام آمادگي مي‌كنم، شخصا ورود مي‌كنم به آنجايي كه اين بيماران هستند، درمان‌شان را شروع مي‌كنيم تا ببينيد چقدر سريع درمان مي‌شوند.

مردم چنان می‌مردند که گویی برگ از درخت می‌ریزد و با این‌که در تهران آماری برای تعیین شمار بیماران وجود ندارد مع ذلک من تصور می‌نمایم که بیش از یک‌سوم سکنه شهر تهران بر اثر وبا مردند./ اصول قرنطینه که حتی در اعصار قدیم هم معمول بوده در این کشور معمول نیست و به همین جهت یک بیماری مسری به سرعت برق در اطراف کشور منتشر می‌گردد و فقط فرا رسیدن فصل زمستان و یا اعجاز خدایی آن را قطع می‌نمایند.