کادر پزشکی و پرستاری محدودی برای مقابله با کرونا داریم. کادرهای درمانی، نزدیک ۲۰ روز است که شبانه روز کار می کنند و دیگر رمقی برایشان باقی نمانده است. بسیاری از آنها ، خود به کرونا مبتلا شده اند و متاسفانه تعداد قابل توجهی از ایشان نیز جان خود را از دست داده اند. حال بماند که برخی پزشکان نیز ترک کار کرده اند به طوری که در بعضی شهرهای کوچک حتی یک پزشک هم وجود ندارد!