آمریکایی ها گفته‌اند حاضرند کمک دارویی کنند؛ شما متهم هستید که این ویروس را ایجاد کرده اید.