صیانت از نیروی کار و همچنین حفظ تولید استان از سیاست ها و برنامه های این اداره می باشد.