هزینه های جشن ها و مراسم ها و افطاری ها و ثلث سهم امام ع و سهم سادات و وجوه خاصی که صنایع و شرکت ها و توانگران تعیین می کنند و سایر درآمدهای موقوفات و مبرات باید هدفمند درخدمت حل این مشکل مقطعی در آید.