در اين چاه ويل هر چه پول بيشتري بريزيد، فساد و ناكارآمدي بيشتري توليد خواهد كرد مگر آنكه عوامل ساختاري آن حل شود.

زوجین باید در مقابل مسائل زندگی به یکدیگر فرصت دهند و با صحبت و همفکری اقدام به حل مشکلات پیش رو کنند.