کلیه جایگاه داران مکلفند نسبت به اخذ تاییدیه های تجهیزات و ایمنی جایگاه خود از طریق سازمان استاندارد و مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موردتائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.