این شورا با همبستگی اعضا می تواند به وسیله رسانه های مختلف به خصوص شبکه های اجتماعی و ارتباطی به صورت شبکه ای اقدامات انجام شده توسط دستگاه های تابعه را اطلاع رسانی کند.