قره باغ متعلق به کشور آذربایجان و پاره تن اسلام است