دوازدهمین شماره ماهنامه سیاسی- اجتماعی عصر میبد به چاپ رسید.

از برنامه های این اداره کل معرفی صنعتگران و کارآفرینان موفق استان در عرصه اقتصادی است تا هم الگو سازی برای نسل جوان استان صورت گیرد