سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ثبت نام كارگران، گروه هاي كار و واحد هاي نمونه استان خبر داد.