۲۰۵ كارگاه در سطح استان داراي خانه بهداشت كارگري است که کارشناسان بهداشت حرفه اي به حدود ۳۶ هزار کارگر خدمات بهداشتی ارائه می دهند.