این اداره کل حامی و طرفدار کارآفرینی است که به دنبال سود و بهره بردن از سرمایه اش باشد و در کنار آن منافع کارگر را نیز پرداخت کند.