سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد خبر داد:

آغاز اجرای صدور و تمدید پروانه کار موقت (کارت کار) اتباع افغانستانی و عراقی

صدور و تمدید پروانه کار موقت (کارت کار) اتباع افغانستانی و عراقی دارنده گذرنامه خانواری معتبر آغاز شد.