سهمیه استان یزد در این طرح ۴۸۰ نفر می باشد که تاکنون ۱۳۲نفرمتقاضی و ۷۷ بنگاه واجد شرایط ثبت نام خود را در سامانه انجام داده که تعداد ۵۸ قرارداد در این خصوص منعقد شده است.