با حضور مدیران کل آموزش و پرورش، انتقال خون و تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی داد:

تقدیر از کارگران و معلمان نمونه استانی پیشتاز در اهدای خون

به مناسبت هفته کارگر و معلم از دو نفر از معلمین و دو نفر از کارگران یزدی که در سال گذشته بیشترین اهدای خون را داشته اند تقدیر شد.