با تلاش همکاران در هفت ماه نخست سال جاری ۳۰ کمیته مشاغل سخت و زیان آور در استان تشکیل شده که ۲۱۰۹ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر صنایع مورد نظر دستورالعمل ها را رعایت می کنند و گزارش ادارات مرتبط حاکی از عدم آلودگی است باید این مسائل به صورت هنرمندانه اطلاع رسانی گردد.