در جلسه ارتقا سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارگران و کارخانجات بیان شد

توسعه پایدار و حفظ سرمایه انسانی رسالت و وظیفه هر کارفرما و صنعتگری است

حرکت و نگاه تمام صنایع به سمت توسعه پایدار و صیانت از سرمایه انسانی و محیط زیست می باشد.

در استان یزد نزدیک به ۲۰۰ خانه بهداشت کارگری وجود دارد که نزدیک به ۳۴ هزار نفر از خدمات این مراکز استفاده می کنند.