و بدان، که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری جویی و گردنکشی است و در معاملت با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن. به هیچیک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکی به تو، پیمانی بندند که صاحبان زمین های مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند. پس لذت و گوارایی، نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.

شهردار میبد گفت : برای اولین بار دستگاه تفکیک و بازیافت زباله متشکل از سه قسمت ورودی زباله ، رآکتور و پالایشگاه کوچک تفکیک زباله در میبد توسط نیروهای بومی نصب شد.

برای دومین بار المپیاد ورزشی محلات در سطح شهر میبد و در رشته های مختلف برنامه ریزی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: با حمایت مردم و نمایندگان انقلابی استان و سراسر کشور این فتنه ای که بر علیه مقام عالی وزارت که نگاهشان به مردم و ارتقاء سطح رفاه مردم هست خاموش شده تا با اجرای این پروژه ها طعم شیرین آن را مردم و مستضعفان و قشر ضعیف جامعه بچشند.