تهران- ایرنا- عضوهیات مدیره انجمن ناشران دانشگاهی گفت: حدود ۲۸۰ ناشر دانشگاهی برای شرکت در بخش فیزیکی نمایشگاه درخواست دادند، همه این ناشران در ۲ هزار و ۹۰۰ مترمربع از فضای رواق غربی جانمایی شدند در حالی که به ۶ هزار مترمربع فضا نیاز بود.