آغاز عملیات اجرایی احداث اولین مسکن کارگری کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن به تعداد ۲۵۰۰ واحد مسکونی در استان یزد کلید خورد.