تاریخ : ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۰ - شناسه خبر : 27507 اخبار شهرستان

آگهی مناقصه واگذاری امورخدمات شهری شهرداری میبد

شهرداری میبد در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید

موضوع مناقصه: واگذاری  امورخدمات شهری شهرداری میبد

نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ۲/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره ۲۰۹۶۰۱۰۵۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری میبد

زمان دریافت اسناد:ازتاریخ نشرآگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ۹۷/۵/۱۸ و مبلغ خرید اسناد ۲۰۰/۰۰۰ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۲۰۲۷۱۲۰۰۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری میبد

محل دریافت اسناد واحد قراردادهای شهرداری مستقر  درسازمان حمل ونقل شهرداری واقع در بلوار بسیج روبروی مخابرات سلمان فارسی و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد

مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ۹۷/۵/۲۹ می باشد.

تاریخ ومحل بازگشایی پیشنهادها: روزسه شنبه مورخ۹۷/۵/۳۰ ساعت۹ صبح در محل شهرداری میبد

هزینه نشرآگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

انجام موضوع مناقصه از محل اعتبارات داخلی می باشد.

سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 

ارسال نظر