تاریخ : 7 ژوئن 2021 - 21:11 - شناسه خبر : 33610 اخبار شهرستان، اخبار شهرستان1، انتخابات شهرستان میبد

اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر ميبد

در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر ميبد ميرساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۰ برگزار می شود واسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ميبد به شرح زير مي باشد:

– ۱ آقاي عليرضا آزادمنش فرزند محمد كد نامزد ۱۲۵
– ۲ آقاي اميراحسان اسحاقيه فيروزآبادي فرزند منصور كد نامزد ۱۲۶
– ۳ آقاي محمود اسدزاده فيروزآبادي فرزند حسين كد نامزد ۱۲۷
– ۴ خانم معصومه اسمعيلي ده خواجه فرزند حسين كد نامزد ۱۲۸
– ۵ آقاي روح اله اعلم الهدي فرزند جواد كد نامزد ۱۴۱
– ۶ آقاي حسين آقائي ميبدي فرزند ميرزامحمد كد نامزد ۱۴۲
– ۷ آقاي مهدي اكبرزاده شوركي فرزند عليرضا كد نامزد ۱۴۵
– ۸ آقاي سيدابوالفضل امامي ميبدي فرزند سيدرضا كد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقاي سيدابوالفضل امامي ميبدي فرزند سيدمحمود كد نامزد ۱۴۷
– ۱۰ آقاي سيدناصر امامي ميبدي فرزند سيدعليرضا كد نامزد ۱۴۸
– ۱۱ آقاي غلامرضا بابائي فرزند محمد كد نامزد ۱۵۲
– ۱۲ آقاي حسين پيشوايي فرزند اكبر كد نامزد ۱۵۶
– ۱۳ آقاي سيدعلي خدائي فرزند سيد محمد كد نامزد ۱۵۷
– ۱۴ آقاي عليرضا خساره فرزند حسن كد نامزد ۱۵۸
– ۱۵ آقاي محسن دست برآورده فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۶۲
– ۱۶ خانم خديجه دهقان پورمحمودآبادي فرزند محمد كد نامزد ۱۶۴
– ۱۷ آقاي علي دهقاني شوركي فرزند قنبر على كد نامزد ۱۶۷
– ۱۸ آقاي حسين دهقاني فيروزآبادي مشهور به اميرحسين فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۶۸
– ۱۹ آقاي سيدحبيب اله دهقاني فيروزآبادي فرزند سيدمحمد كد نامزد ۱۶۹
– ۲۰ آقاي علي محمد دهقاني فيروزآبادي فرزند قدرت اله كد نامزد ۱۷۱
– ۲۱ آقاي مصطفي دهقاني فيروزآبادي فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۷۲
– ۲۲ آقاي وحيد رياحي فر فرزند عبدالرزاق كد نامزد ۱۷۴
– ۲۳ آقاي محمود زارع شاهي فرزند رضاعلي كد نامزد ۱۷۵
– ۲۴ آقاي مهدي زارعشاهي فرزند بمانعلي كد نامزد ۱۷۶
– ۲۵ آقاي مصطفي زارع مهرجردي فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۷۸
– ۲۶ آقاي مهدي زارع مهرجردي فرزند محمود كد نامزد ۱۷۹
– ۲۷ آقاي مجيد زارعي فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۸۱
– ۲۸ آقاي مهدي زماني فرزند على كد نامزد ۱۸۲
– ۲۹ آقاي محمدحسين زمانيان شورك فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۸۴
– ۳۰ آقاي مصطفي شباني پورميبدي مشهور به شبانى پور فرزند حسين كد نامزد ۱۸۵
– ۳۱ خانم هاجر شيرواني فرزند محمدقلي كد نامزد ۱۸۶
– ۳۲ آقاي محمدكاظم صباغي فيروزآبادي فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۸۹
– ۳۳ آقاي حميدرضا عزيزي فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۹۲
– ۳۴ آقاي سيدايمان علوي فرزند سيدمحسن كد نامزد ۱۹۴
– ۳۵ آقاي سيدعلي فاطمي فيروزآبادي فرزند سيدحسين كد نامزد ۱۹۵
– ۳۶ آقاي علي فلاح مهرجردي مشهور به سيدعلى املاكى فرزند جواد كد نامزد ۱۹۶
– ۳۷ آقاي جواد فياضي بارجين فرزند هدايت كد نامزد ۲۱۲
– ۳۸ آقاي محمدجواد كارگرشوركي فرزند حبيب كد نامزد ۲۱۴
– ۳۹ آقاي سيدابوالحسن گلاب مشهور به سيد گلاب فرزند سيدرضا كد نامزد ۲۱۵
– ۴۰ آقاي سيدحسن موسوي ميبدي فرزند سيدمحمود كد نامزد ۲۱۷
– ۴۱ آقاي سيدمحمود هاشم زاده ميبدي فرزند سيد فضل اله كد نامزد ۲۱۸
توجه :
-۱ نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر ۷ نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامي
تعداد حداكثر ۷ نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-۲ هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري ميبد در اجراي ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از
تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
-۳ شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره ۱ ذيل ماده ۷۰ آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان
شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
حسين فلاح يخداني فرماندار شهرستان ميبد

ارسال نظر